Vinteren 2015/16 tok Wyssen Norge AS for første gang i bruk konseptet Wyssen Risk Solutions i forbindelse med lokal snøskredvarslingtjeneste som underleverandør i samarbeid med det norske firmaet Skred AS. Prosjektene er utført i Sørfjorden i Nordland og i Romarheimsdalen i Hordaland.

Lokal snøskredvarsling

Snøskredvarsling for spesifikke løsneområder og skredbaner skiller seg fra skredvarslingen for større regioner som offentlig snøskredvarsling f.eks. Varsom.no.

Det europeiske systemet med skredfarevurdering i fem trinn, gjelder de generelle forholdene i et stort område på mer enn 10 km2. Dette kan ikke brukes direkte til vurdering av enkelte skredbaner eller løsneområder. I stedet brukes det en fareskala med to eller tre trinn som beskriver sannsynligheten for at et snøskred skal treffe utsatte objekter. Når
snøskredfaren vurderes til et gitt nivå, iverksettes ulike tiltak. Tiltakene omfatter for eksempel å redusere tilstedeværelsen av personer i fareområdet, evakuering eller forebyggende skredutløsning. Prognosen inkluderer også en analyse av den aktuelle situasjonen med beskrivelse av skredproblemet.

Når det er høy usikkerhetsfaktor forbundet med skredvarselet, blir vurderingsintervallet redusert til hver 12. eller 6. time. Skredfaredvurderingene og prognosene baseres på regelmessige observasjoner i terrenget, automatiske snø- og værstasjoner, webkamera plassert i terrenget, informasjon fra den norske databasen for snøskredobservasjoner (RegObs) og værmeldingene.

Plattform for lokal skredvarsling

For å drive en god skredsikringstjeneste med utarbeidelse av snøskredvarsel kreves det kvalifisert personell, pålitelige arbeidsprosesser, relevante og nøyaktige data og en komplett dokumentasjon. Til dette formålet har firmaene Wyssen, Skred AS og AlpSolut i fellesskap utviklet en plattform som påser at prosessene følges daglig og at samtlige data og beslutninger kvalitetssikres og dokumenteres.

 

Plattformen er basert på kvalitetsnormen ISO 31 000 til risikostyring. Det forhåndsgitte forløpet av tiltak fører brukeren gjennom følgende trinn:

Stian Langeland
  • Observasjoner (vær, snødekke, snøskred osv.)
  • Aktuell vurdering av snøskredfaren (sannsynlighet og størrelse på skred for den relevante perioden, usikkerhet, skredproblem, svake lag osv.)
  • Verifisering (sammenligning av prognosen fra i går med de aktuelle hendelsene), værmelding)
  • Snøskredprognose (sannsynlighet og størrelse for den relevante perioden, usikkerhet, skredproblem, svake lag osv.)
  • Sammendrag (analyse av den aktuelle situasjonen, gyldighet og risikotrinn)
  • Kvalitetskontroll utført av en annen person og påfølgende publisering av varseltrinn for skred

Plattformen blir kontinuerlig videreutviklet, og det kommer i tillegg mange forbedringer og nye funksjoner frem til neste vinter.

SmiSto vannkraftverk

Vannkraftverket i Nordland er under bygging, og det er det størst nye vannkraftprosjektet i Norge på 11 år. Mens byggevirksomheten pågår, er forskjellige områder utsatt for skredfare. For å minimere risikoen for arbeidstakerne om vinteren og unngå unødvendig stenging av anleggsområdene, fikk Skred AS sammen med Wyssen Norge AS som underleverandør, i oppdrag å utarbeide en daglig skredfarevurdering. Tjenesten har hjulpet kunden med å holde den planlagte fremdriftsplanen og samtidig ivareta sikkerheten til anleggsarbeiderne.

Kartrisksolutions mit Zeichen

Romarheimsdalen med Europavei E39

Våren 2015 gikk det et stort glideskred ved Masfjordtunnelen i Hordaland over E39 og traff 2 biler. E39 er en av de viktigste og mest trafikkerte veiene i regionen. Statens vegvesen begynte deretter straks å planlegge sikringsikringstiltak, og i januar 2016 begynte man å bygge en 11 m høy skredvoll. Vollen blir selvfølgelig bygd i fjellsiden, og derfor er byggeplassen svært utsatt for snøskred. Også skred av middels størrelse kan treffe byggeplassen.
For å minimere risikoen for arbeidstakerne om vinteren og unngå unødvendig stenging av byggeplassen, fikk Skred AS sammen med Wyssen Norge AS som underleverandør i oppdrag å utarbeide en daglig skredfarevurdering. Den publiseres før kl. 16.00 og gjelder til kl. 7.00 neste morgen. Tjenesten har hjulpet kunden med å holde den planlagte fremdriftsplanen og samtidig ivareta sikkerheten til anleggsarbeiderne.

Related Projects
Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK