Per 2014

 1. Generelt
  1. Disse standard kontrakts- og leveringsvilkårene er en del av produktavtalen og gjelder på tilsvarende måte ved en kjøpekontrakt. De gjelder hvis tilbudet eller oppdragsbekreftelsen ikke inneholder skriftlige opplysninger om andre vilkår. Standard kontraktsvilkår eller enkelte vilkår fra bestilleren gjelder bare hvis de er uttrykkelig og skriftlig godtatt av leverandøren.
  2. Inngåelse og endring av kontrakten må være skriftlig for å gjelde. I forbindelse med andre juridisk relevante erklæringer er det nok med en litt lettere skriftlig form (deriblant faks og e-post).
  3. Hvis det oppstår uenighet om tolkning av oversettelser av de eksisterende vilkårene på andre språk, er det den siste tyske versjonen som gjelder.
 2. Tilbud og kontraktsinngåelse
  1. Kontrakten anses som inngått når Wyssen Avalanche Control AG skriftlig bekrefter en bestilling som har kommet inn, eller når bestilleren bekrefter aksept av et tilbud fra leverandøren (oppdragsbekreftelse).
  2. Tilbud uten begrenset gyldighetstid er forpliktende i 10 dager fra den dagen de fremsettes.
 3. Leveringsomfang
  1. Når det gjelder omfang og form på levering og ytelse, er det produktavtalen (oppdragsbekreftelsen) som er retningsgivende (levering og ytelse heretter omtalt som produkt). Materiale (om produksjonskostnader) eller ytelser (om de til enhver tid gjeldende tariffene til leverandøren) som ikke er inkludert der, men som blir nødvendige ved endring av bestillingen, kommer i tillegg beregnet etter kostnad.
  2. Endringer i forhold til kontrakten kan foretas av leverandøren hvis disse er i tråd med den tekniske utviklingen eller den bedriftsinterne videreutviklingen og ikke fører til ugunstigere vilkår for produktet.
 4. Tekniske dokumenter
  1. Tekniske dokumenter, f.eks. planer, tegninger, beskrivelser, figurer og lignende samt eventuelle vektangivelser, er – hvis ikke de uttrykkelig er oppgitt som bindende, bare tilnærmelsesvis bestemmende. Leverandøren forbeholder seg retten til å foreta nødvendige bruksendringer.
  2. Tekniske dokumenter skal behandles fortrolig av bestilleren. De forblir et åndsprodukt som tilhører Wyssen Avalanche Control AG, og de må verken kopieres, mangfoldiggjøres eller formidles til tredjeparter på noen som helst måte eller benyttes til å produsere anleggene, komponenter eller reservedeler til dem. De må bare benyttes til vedlikehold og betjening av produktene til Wyssen.
 5. Forskrifter i bestemmelseslandet
   • Bestilleren må senest med bestillingen gjøre leverandøren oppmerksom på

   lovrelaterte, offentlige og andre forskrifter og normer som gjelder fremstillingen av produktet, driften av det samt opplysninger om helse og sikkerhet. Bestilleren har ansvar for at produktet, installasjonen og driften av produktet er i tråd med alle lokale relevante, lovrelaterte, offentlige og forsikringsrettslige spesifikasjoner.

  1. Når det gjelder tilpasninger av produktet i henhold til endringer i lover og forskrifter i bestemmelseslandet eller brukerlandet, er dette bestillerens ansvar.
 6. Priser
  1. Hvis ikke annet er avtalt, gjelder prisene til leverandøren netto fra fabrikken i sveitsiske franc, uten emballasje, transport, forsikring, montering, installasjon, idriftssetting og servicearbeid samt eventuell omsetnings- og merverdiavgift.
 7. Betalingsvilkår
  1. Bestilleren skal foreta betalingene i samsvar med de avtalte betalingsvilkårene til der leverandøren har sitt sete. Når det gjelder levering til andre land enn Sveits skal betalingene skje enten på forhånd eller via en ugjenkallelig og bekreftet remburs, som aksepteres av vår bank, UBS AG, Bern, Sveits.
  2. Betalingene skal foretas av bestilleren uten noe slags fratrekk av kontantrabatt, kostnader, avgifter og gebyrer.
  3. Ved betalingsforsinkelse tar leverandøren forbehold om umiddelbar stans av planlagte leveranser og har etter å ha satt en betalingsfrist på 10 dager rett til å beregne seg forsinkelsesrenter på 5 %.
  4. Betalingsfristene må overholdes også når transport, levering, montering, idriftssetting eller aksept av leveranser eller ytelser blir forsinket eller umuliggjort av grunner som leverandøren ikke er ansvarlig for eller når uvesentlige deler mangler eller når omarbeiding viser seg å være nødvendig, men likevel uten at bruken av produktet blir umuliggjort.
 8. Forbehold om eiendomsrett
  1. Leverandøren forbeholder seg eiendomsretten til produktet og registrering i eiendomsregisteret til produktet er helt betalt. Bestilleren er forpliktet til å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte eiendommen til leverandøren.
  2. Bestilleren skal vedlikeholde de leverte gjenstandene på egen bekostning så lenge forbeholdet om eiendomsretten vedvarer. Han skal videre iverksette alle tiltak slik at eierskapet til leverandøren verken forringes eller oppheves. Så lenge forbeholdet om eiendomsretten vedvarer, har leverandøren rett til å forsikre leveransene mot tyveri, innbrudd, brann, vannskader og andre risikoer på bestillerens regning.
 9. Leveringsfrist
  1. Leveringsfristen begynner å løpe så snart kontrakten er inngått, samtlige offentlige formaliteter, f.eks. import-, eksport-, transitt- og betalingstillatelser er innhentet, de betalingene og eventuelle garantiene i forbindelse med betalinger og garantier er gitt, om nødvendig at den tilsvarende rembursen i henhold til avsnitt 7.1 er åpnet,
   og samtlige tekniske anliggender er justert. Leveringsfristen er overholdt når bestilleren er informert om at produktet er klart til sending når fristen utløper.
  2. Overholdelse av leveringsfristen forutsetter at bestilleren oppfyller sine kontraktsforpliktelser.
  3. Leveringsfristen blir forholdsmessig forlenget:når opplysninger eller tillatelser som kreves for å eksportere produktet, ikke kommer til leverandøren i rett tid, eller når disse endres av bestilleren i ettertid;ved mora fra bestilleren (debitor- og/eller kreditormora), særlig når betalingsfristene ikke overholdes, remburser åpnes for sent eller nødvendige importlisenser ikke kommer i rett tid til leverandøren;når det oppstår hindringer som leverandøren til tross for bruk av påkrevd forsiktighet ikke kan avverge, uansett om disse oppstår hos leverandøren, hos bestilleren eller en tredjepart. Slike hindringer omfatter force majeure, f.eks. epidemier, mobilisering, krig, opprør, betydelige driftsforstyrrelser, ulykker, arbeidskonflikter, forsinket eller manglende levering av de nødvendige råmaterialene, halv- eller helfabrikata, feilproduksjon eller ødelagte, viktige deler, offentlige målinger eller unnlatelser, naturfenomener.Når bestilleren eller tredjeparter er forsinket med de arbeidene de skal utføre eller med de kontraktsforpliktelsene de skal oppfylle, særlig når bestilleren ikke overholder betalingsvilkårene.
  4.  Hvis det oppstår forsinkelse i leveransene eller ytelsene, har bestilleren ikke rett på skadeserstatning eller til å heve kontrakten.
 10. Levering, transport og forsikring
  1. Leverandøren skal emballere produktene på egnet måte. Emballasjen belastes bestilleren til selvkost. Andre krav fra bestilleren innfris i samsvar med det som er driftsmessig mulig og belastes denne til selvkost.
  2. Leverandøren må informeres om spesielle ønsker vedrørende forsendelse og forsikring i rett tid. Transporten skjer på bestillerens regning og risiko. Hvis bestilleren har klager i forbindelse med transporten, skal han ved mottak av leveransen eller fraktdokumentene umiddelbart rette disse til den siste transportøren med kopi til leverandøren.
  3. Bestilleren har ansvar for å tegne forsikring mot enhver form for skade.
 11. Risikoovergang
  1. Risikoen går senest over til bestilleren når leveransene forlater fabrikken. For direkte leveranser fra en underleverandør til kunden gjelder dette når produktet forlater dennes fabrikk.
  2. Hvis forsendelsen blir utsatt på forespørsel fra bestilleren eller av andre grunner som leverandøren ikke er ansvarlig for, går risikoen over til bestilleren på det tidspunktet som opprinnelig var beregnet for levering fra fabrikken. Fra og med dette tidspunktet blir produktet oppbevart og forsikret på bestillerens regning.
 12. Akseptansetest av produktet
  1. Bestilleren skal teste produktet så snart det er mulig, i alle tilfeller i løpet av 10 dager etter mottak, og gi umiddelbar skriftlig melding til leverandøren om eventuelle m Hvis han unnlater å gjøre dette, anses leveransene og ytelsene som akseptert.
 13. Garanti
  1. Ved skriftlig klage fra bestilleren forplikter leverandøren seg til etter eget valg å reparere eller skifte ut alle deler av produktet som påviselig på grunn av dårlige materialer, feil konstruksjon eller mangelfull utførelse blir skadet eller ubrukelige før garantien går ut. Garantien omfatter ikke slitasjedeler som kjettinger og tau og brukte deler som leverandøren har benyttet på oppdrag fra bestilleren. Utskiftede deler blir leverandørens eiendom og må returneres til Wyssen Avalanche Control AG. Leverandøren betaler de påløpende kostnadene ved reparasjonen på fabrikken sin. Hvis ikke det er mulig å utføre reparasjon på leverandørens fabrikk, skal bestilleren betale kostnadene for transport, personell, reise og opphold samt kostnadene for montering og demontering av de defekte delene.
  2. Hvis de garanterte egenskapene ikke eller bare delvis er oppfylt, har bestilleren krav på reparasjon utført av leverandøren. I den forbindelse må bestilleren gi leverandøren nødvendig tid og anledning.
  3. Garanterte egenskaper er bare slike som er uttrykkelig betegnet som dette i kontrakten eller oppdragsbekreftelsen eller i spesifikasjonene. Ikke garanterte egenskaper er slike som er avhengige av ytre forhold som ikke kan påvirkes, f.eks. omgivelsestemperatur, fuktighet, vindforhold Garantien gjelder maksimalt til utløp av garantifristen. Hvis det er inngått avtale om akseptansetest, anses garantien som oppfylt når det er bevist at de aktuelle egenskapene i forbindelse med denne testen foreligger.
  4. Garanterte egenskaper er bare slike som er uttrykkelig betegnet som dette i kontrakten eller oppdragsbekreftelsen eller i spesifikasjonene. Ikke garanterte egenskaper er slike som er avhengige av ytre forhold som ikke kan påvirkes, f.eks. omgivelsestemperatur, fuktighet, vindforhold Garantien gjelder maksimalt til utløp av garantifristen. Hvis det er inngått avtale om akseptansetest, anses garantien som oppfylt når det er bevist at de aktuelle egenskapene i forbindelse med denne testen foreligger.
  5. For utskiftede eller reparerte deler begynner garantien å løpe på nytt og varer i 6 måneder fra utskiftning, avslutning av reparasjonen eller fra akseptanse, men ikke lenger enn 24 måneder etter at garantien for hovedleveransen begynte.
  6. Garantien opphører før tiden hvis bestilleren eller tredjeparter uten skriftlig samtykke fra leverandøren foretar endringer eller reparasjoner eller benytter andre reservedeler enn originaldeler eller hvis bestilleren – når det har oppstått en feil – ikke straks iverksetter alle egnede tiltak for å minimere skaden og gir leverandøren anledning til å rette feilen.
  7. For leveranser fra tredjeparter gir leverandøren den samme garantien som underleverandøren har.
 14. Ansvar
  1. Leverandøren garanterer at de produktene som han har levert, er frie for fabrikasjons- og materialfeil.
  2. Leverandørens garanti og ansvar omfatter ikke skader som påviselig ikke er oppstått på grunn av dårlige materialer, feil konstruksjon, mangelfull utførelse, f.eks. som følge av naturlig slitasje, mangelfullt vedlikehold, manglende overholdelse av driftsforskriftene, overbelastning, uegnede driftsmidler, kjemisk eller elektrolytisk påvirkning, bygge- og monteringsarbeider som ikke er utført av leverandøren, og som følge av andre grunner som leverandøren ikke er ansvarlig for.
  3. Når det gjelder vindlast, er konstruksjoner som stålmaster designet i tråd med lovens krav på tidspunktet for risikoovergangen. For design av anlegg i vindutsatte områder må bestilleren gjøre leverandøren oppmerksom på økte risikoer og angi de tilsvarende maksimalt mulige v Det samme gjelder områder der det er fare for nedising.
  4. Utover rett til reparasjon har ikke bestilleren noen rettigheter og kan ikke fremsette krav på grunn av mangler ved materialene, konstruksjonen eller utførelsen og heller ikke på grunn av mangel på garanterte egenskaper eller mangelfull rådgivning eller på grunn av brudd på andre forpliktelser eller på grunn av driftsfeil. Leverandøren gir ingen garanti for uavbrutt tilgjengelighet til og uavbrutt drift av
  5. Bestilleren kan ikke komme med krav overfor leverandøren utover det som er nevnt i disse salgs- og leveringsvilkårene, uavhengig av juridisk grunn. Bestilleren frasier seg krav på skadeserstatning, erstatning for mangel- og andre følgeskader (inkludert produksjons- eller salgstap, bruks- og datatap, bortfall av fortjeneste osv.), reduksjon, heving eller oppsigelse av kontrakten. Ansvarsfraskrivelsen gjelder leverandøren, dennes organer og I alle tilfeller er leverandørens ansvar maksimalt begrenset til forsikringsbeløpet i dennes bedriftsansvarsforsikring.
  6. Bestilleren har plikt til å ha ansvarsforsikring i egnet størrelse så lenge produktet er i drift for å garantere dekning av eventuelle skader på tredjeparter. Leverandøren har rett til når som helst å kreve en kopi av den til enhver tid gjeldende
  7. I den grad loven tillater det (intet forsett, ingen grov uaktsomhet), frasier bestilleren seg samtlige krav av enhver type (unntatt krav på oppfyllelse av forpliktelser i henhold til denne kontrakten) overfor leverandøren som fremgår av a 41 ff. OR eller andre ansvarsdokumenter, også hvis det skulle påføre bestilleren skade som skyldes en handling eller unnlatelse fra leverandørens side. Leverandøren frasier seg spesielt ethvert ansvar for indirekte skader.
  8. Hvis leverandøren skulle bli saksøkt av tredjeparter (særlig på grunn av ikke-kontraktmessig ansvar, OR 41ff.) i sammenheng med kontrakten og driften av produktet, forplikter bestilleren seg til å hjelpe leverandøren med å forsvare denne mot slike krav. Hvis leverandøren blir holdt ansvarlig for skaden eller en del av skaden (rettskraftig dom eller forlik med forhåndssamtykke fra bestilleren), så forplikter bestilleren seg til å holde leverandøren skadesløs på dennes første anmodning, helt og holdent uten innsigelser og innvendinger for hele skaden, inkludert kostnadene for søksmålet mot leverandøren og dennes advokatkostnader.
 15. Heving av kontrakten med leverandøren
  1. Hvis uforutsette hendelser i betydelig grad endrer den økonomiske betydning for innholdet i leveransene eller ytelsene, eller har betydelig påvirkning på leverandørens arbeid, og hvis det i etterkant viser seg umulig å utføre arbeidet, skal kontrakten tilpasses på egnet måte. Hvis dette ikke er økonomisk akseptabelt, har leverandøren rett til å heve kontrakten eller de aktuelle delene av den.
  2. Hvis kontrakten blir hevet på dette grunnlaget, har leverandøren krav på vederlag for de leveransene og ytelsene som allerede har funnet sted. Bestilleren har ikke krav på skadeserstatning hvis kontrakten blir hevet av slike grunner.
 16. Lovvalg og verneting
  1. Den foreliggende kontrakten følger sveitsisk rett (og utelukker den internasjonale lovkonflikten IPRG og FNs overenskomst om kontrakter som gjelder internasjonalt varesalg av april 1980).
  2. Leverandøren har likevel rett til å saksøke bestilleren på dennes set.
Kontaktieren Sie uns

Schreiben Sie hier eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Ikke leselig? Ny tekst captcha txt

START TYP OG PRESS ENTER TIL SØK